Privacy statement

Privacyverklaring

 

Roovers Huizen en Gebouwen Service VOF zorgt te allen tijde voor de waarborging van de privacyrechten van degene van wie zij persoonsgegevens verwerkt. Roovers Huizen en Gebouwen Service VOF gaat dan ook vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt.

 

Persoonsgegevens

Roovers Huizen en Gebouwen Service VOF verzamelt slechts persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig aan haar ter beschikking zijn gesteld. De informatie bestaat onder meer uit voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden ofwel op grond van toestemming via de website van Roovers Huizen en Gebouwen Service VOF ontvangen, danwel worden de persoonsgegevens verzamelt in verband met de uitvoering van de overeenkomst.  

 

Roovers Huizen en Gebouwen Service VOF kan persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van de wet of een contract verplicht is.

 

Roovers Huizen en Gebouwen Service VOF kan persoonsgegevens verwerken op grond van een vitaal belang, algemeen belang of gerechtvaardigd belang. Roovers Huizen en Gebouwen Service VOF informeert de betrokkene hierover.

 

Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks via de betrokkene zijn verkregen, informeert Roovers Huizen en Gebouwen Service VOF de betrokkene omtrent de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen.

 

Doeleinden

Roovers Huizen en Gebouwen Service VOF zal de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Roovers Huizen en Gebouwen Service VOF verwerkt persoonsgegevens onder andere ten aanzien voor het uitoefenen van bouwwerkzaamheden.  

 

Bewaartermijn

Roovers Huizen en Gebouwen Service VOF zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

 

Rechten betrokkenen

Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage en/of rectificatie en/of wissing van de persoonsgegevens en/of beperking van de betreffende verwerking.

 

Tevens komt de betrokkene het recht toe tegen de verwerking bezwaar te maken en dient de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens van de betrokkene – op zijn of haar verzoek – over te dragen. De verwerkingsverantwoordelijke zal binnen één maand aan ieder van bovengenoemde verzoeken gehoor geven, tenzij dit bijvoorbeeld op grond van complexiteit niet van haar binnen voornoemde termijn kan worden verlangd.

 

Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene, dan heeft de betrokkene te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken.

 

De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Gegevens uitwisselen met anderen

Roovers Huizen en Gebouwen Service VOF verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet, zij hiertoe een gerechtvaardigd of algemeen belang heeft, of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen. Roovers Huizen en Gebouwen Service VOF deelt indien zij hiertoe gerechtigd is, persoonsgegevens met installateurs, stukadoor, schilder, etc.

 

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookies kunnen via de browser worden uitgezet.

Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en andere essentiële informatie waarmee Roovers Huizen en Gebouwen Service VOF de website voortdurend kan verbeteren voor zijn bezoekers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. 

Gegevens uitwisselen aan een derde land of internationale organisatie  

Roovers Huizen en Gebouwen Service VOF stelt de betrokkene in kennis indien zij persoonsgegevens uitwisselt met een derde land en/of internationale organisatie. Daarbij verstrekt zij in ieder geval informatie omtrent het beschermingsniveau van het betreffende land (adequaatheidsbesluit of andere passende waarborgen) en hoe er een kopie van kan worden verkregen.

 

Wijziging privacyverklaring

Roovers Huizen en Gebouwen Service VOF behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.